tel. (41) 230 71 87  |  fax. (41) 230 71 88  |  e-mail. kontakt@wechsler.plEkologiczna firma - konkurencyjna firma

       Prowadząc działalność gospodarczą nawet małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają ze środowiska przyrodniczego. Poniżej przedstawiamy Państwu zbiór najważniejszych informacji na temat zagadnień i obowiązków środowiskowych dla przedsiębiorców działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.


Obowiązki względem środowiska, którym przedsiębiorcy muszą się podporządkować, wynikają z trzech głównych źródeł:
 bezpośrednio z przepisów prawa (głównie aktów prawnych rangi ustawy i rozporządzenia),
 z decyzji administracyjnych (m.in. wymaganych prawem pozwoleń i zezwoleń),
 z umów cywilnoprawnych.

Uwarunkowania środowiskowe mogą wynikać również z:
 innych, niż typowo „środowiskowych” decyzji administracyjnych, jak np. z decyzji o pozwoleniu na budowę,
 prawa lokalnego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.

 

Do wymogów, które wynikają wprost z przepisów prawa należą;
 obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych: pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, itp.,
 obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (np. w związku z emisją pyłów i/lub gazów do powietrza, odprowadzaniem ścieków do odbiornika, poborem wody, składowaniem odpadów),
 obowiązek prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska (np. ewidencja odpadów, ewidencja poboru wody, emisji substancji do powietrza),
 obowiązek prowadzenia pomiarów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza, ścieków wprowadzanych do wód,
 obowiązek opracowania dokumentów związanych z możliwością wystąpienia poważnych awarii.

Przepisy nakładają na przedsiębiorców również obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwalających na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska. Są to pozwolenia:
 na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 na wytwarzanie odpadów,
 na emitowanie hałasu,
 na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska,
 zintegrowane (dotyczy tylko wybranych zakładów, mogących w znaczący sposób oddziaływać na środowisko i poza wieloma rodzajami działalności przemysłowej obejmuje również intensywną działalność rolniczą (fermy) oraz większe składowiska odpadów).

 

Pozwoleń lub zezwoleń wymagają także: pobór wód z własnych ujęć oraz prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zatwierdzenie programu gospodarki odpadami. Obowiązki wynikać mogą też np. z decyzji starosty nakazującej wykonanie przeglądu ekologicznego, ograniczenie negatywnego oddziaływania albo zagrożenia danej instalacji dla środowiska.


Z faktu wydania decyzji administracyjnej i adresowania jej do konkretnego podmiotu, czy przedsiębiorcy wynikają określone obowiązki środowiskowe – indywidualne dla każdego przypadku i zawarte w treści decyzji.

 

Obowiązków względem środowiska jest wiele, można by je mnożyć jeszcze długo i przedsiębiorcy często borykają się z problemami w zakresie ich interpretacji. Warto wtedy skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy skutecznie przeprowadzą skomplikowany proces dostosowania się do przepisów ochrony środowiska. Tak jak w innych dziedzinach – przy prowadzeniu księgowości, czy obsłudze informatycznej polegamy na wiedzy i doświadczeniu specjalistów, tak też w kwestiach środowiskowych możemy zdać się na profesjonalizm firm środowiskowych, a tym samym skupić się na właściwym prowadzeniu swojej działalności.