Ochrona środowiska

b

Sporządzanie wymaganych prawnie sprawozdań, dokumentacji:

– wykazów opłat za korzystanie ze środowiska,
– rocznych, zbiorczych zestawień odpadów,
– raportów w zakresie emisji do KOBiZE,
– sprawozdań PRTR,
– kart ewidencji i przekazania odpadów;

Dzięki zleceniu sporządzenia sprawozdań zyskają Państwo pewność wywiązywania się z obowiązków względem przepisów ochrony środowiska, oszczędzą Państwo czas oraz unikną kar za nieprzestrzeganie obligatoryjnych wymogów.

Pomiary i badania środowiskowe (emisji do powietrza, zanieczyszczeń wód i ścieków, gleb, pomiary hałasu, itp.),

Stały nadzór- obejmujący kompleksową obsługę firm pod kątem spełniania wymogów prawnych.

W ramach usługi oferujemy Państwu specjalistyczne konsultacje z zakresu ochrony środowiska, systematyczne audyty stanu dokumentacji oraz działań chroniących środowisko. Przygotujemy wymagane, cykliczne sprawozdania oraz raporty. Zakres usługi dobierany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb firmy.

Audyty środowiskowe – polegające na szczegółowej analizie stanu zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz sporządzeniu raportu uwzględniającego wnioski i zalecania dla firmy.
Są doskonałą metodą niwelacji kosztów związanych z ochroną środowiska oraz wdrożeniem działań proekologicznych.

i

Przygotowywanie dokumentacji środowiskowych, a w tym:

– operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwoleń na pobór wód, odprowadzanie ścieków,
– wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, programów gospodarki odpadami, informacji o wytwarzanych odpadach,
– wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
– kart informacyjnych przedsięwzięcia,
– raportów oceny oddziaływania na środowisko;

Kampanie ekologiczne (tzw. „zielone dni”, pogadanki tematyczne, akcje zbiórek, itp.)

szczególnie polecamy tę usługę firmom chcącym wprowadzić tzw. system CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu), mający na celu połączenie wysokiej efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zachowaniu zasad ekologii i zrównoważonego rozwoju.