Podstawową zasadą zamówień publicznych jest jawność postępowania. Jednakże na podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 2022. Poz. 1710) Wykonawca posiada prawo zastrzeżenia danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę będą stanowić tajemnice przedsiębiorstwa, jeżeli stanowią tą tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z powyżej wskazaną ustawą za tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą które jako całość bądź część nie są łatwo dostępne, o ile uprawniony do korzystania z tychże informacji podjął, z zachowaniem należytej staranności, odpowiednie działania w celu zachowania poufności.

Wykonawco, Ważne!

Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji, które Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie prowadzonego postępowania, czyli:

– informacji o nazwach firm oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności przez Wykonawców, których oferty zostały otwarte,

– cenach lub kosztach określonych w ofertach.

Chyba, że powyższe jest uzasadnione ochroną prywatności lub interesu publicznego!

Dane zastrzeżone w takim przypadku, to dane:

  • Dane dotyczące wysokości wynagrodzenia – w przypadku zamówień udzielanych z wolnej ręki na dostawy, usługi, roboty budowlane, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę (np. przy działalności artystycznej).
  • Dane osobowe – w przypadku zamówień udzielanych z wolnej ręki na dostawy, usługi, roboty budowlane, które mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, co wynika z odrębnych przepisów ochrony praw.
  • W zakresie dostaw lub usług z działalności kulturalnej związanej m.in. organizacją konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, widowisk, spektakli, muzealiów bądź działalności związanej z działalnością archiwalną.

W wyniku zastrzeżenia Zamawiający nie może ujawnić tych informacji.

Zamawiający, Ważne!

Zamawiający stwierdzając, że dane informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica, nie spełniają przesłanek do ich uznania za tajemnicę, nie odrzuca oferty Wykonawcy. W takim przypadku zobowiązany jest do ich ,,odtajnienia”.