ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

| Doradztwo wraz z pełną obsługą w obszarze zamówień publicznych

Świadczymy usług w zakresie kompleksowego doradztwa formalno-prawnego w temacie szeroko pojętych zamówień publicznych. 

W zakresie zamówień publicznych posiadamy bogate doświadczenie, które zdobyliśmy podczas obsługi procesów udzielania jak i pozyskiwania zamówień publicznych dla naszych Klientów. Stąd też oferujemy profesjonalne wsparcie zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.

| Dla Zamawiającego oferujemy wsparcie w zakresie:

– opracowania specyfikacji warunków zamówienia wraz z projektem umowy oraz formularzami ofertowymi, 

– badania w odniesieniu formalnym ofert wykonawców zamówień publicznych pod kątem skutkującym wykluczeniem Wykonawcy lub zaistnienia przesłanek uzasadniających odrzucenie oferty Wykonawcy,

– przygotowania uzasadnienia wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

– przygotowania odpowiedzi na zapytania dot. specyfikacji warunków zamówienia,

– doradztwo prawne do czasu wyłonienia wykonawcy robót i podpisania z nim umowy,

– nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją umowy z wykonawcą,

– składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej,

– reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą,

| Dla Wykonawcy oferujemy wsparcie w zakresie: 

– sprawdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem zgodności z obecnie obowiązującymi normami prawnymi, jak i opracowanie jej analizy ze szczególnym uwzględnieniem zapisów jakie winien spełniać Wykonawca, 

– przygotowanie i formułowanie zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

– pomocy w przygotowaniu oferty pod względem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

– sprawdzenie zasadności wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

– sprawdzenie zasadności odrzucenia oferty Wykonawcy  z postępowania, 

– przygotowanie propozycji ewentualnego odwołania, np. co do wyboru najkorzystniejszej oferty,

– reprezentacji Wykonawcy w postępowaniach dotyczących nieprawidłowości w przeprowadzeniu postępowań przez Zamawiającego,  w tym reprezentacji w postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą.