Projekty unijne sporządzanie i zarządzanie projektami

W zakresie proponowanych usług, oferujemy kompleksowe zarządzanie procesem pozyskiwania środków unijnych oraz realizacją projektów.  Usługa obejmuje pełną procedurę aplikowania o środki zewnętrze, w tym sporządzenie wniosku  o dofinansowanie, niezbędnych załączników, a także takich dokumentów jaki studia wykonalności, biznes plan, audyt energetyczny, program-funkcjonalno-użytkowy czy kosztorys inwestorski. Uczestniczymy  ocenie wniosków, aż do momentu uzyskania dofinansowania. 

W ramach oferty proponujemy również kompleksowe zarządzanie procesem realizacji projektu, jako wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz finansowe. W ramach zarządzania świadczymy usługę kierownika projektu, inspektora nadzoru oraz specjalisty ds. rozliczeń.

 • Zakres usługi:
  | projekty współfinansowane ze środków unijnych, m.in. Regionalne Programy Operacyjne:

  • projekty inwestycyjne dla JST,  np. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia ulicznego, projekty parasolowe, instalacje OZE,
  • projekty inwestycyjne dla przedsiębiorców – dotacje na rozwój przedsiębiorstwa, w tym na wdrożenia innowacyjne oraz doposażenie zakładów, zakup maszyn, instalacje OZE, itp.,
  • projekty  dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – dla JST oraz organizacji pozarządowych – sporządzanie wniosków aplikacyjnych w zakresie placówek wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, kluby seniora, itp., usług szkoleniowych i zdrowotnych dla pracowników JST oraz uczniów i nauczycieli. Ponadto, proponujemy usługi zarządzania projektem jako koordynator/kierownik projektu i/lub opiekun placówki,
  • dotacje i pożyczki ze środków Narodowego/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej – usługa obejmuje sporządzanie wniosków inwestycyjnych oraz z zakresu Edukacji Ekologicznej, w których beneficjentami mogą być zarówno klienci indywidualni jak i JST,

  | środki krajowe z takich, programów jak FIO, PFRON, KFS, LGD, granty, itp. 

Bogate doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowych oraz profesjonalny zespół ekspertów umożliwia współpracę w szerokim zakresie tematycznym. 

Reagując na potrzeby rynku, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z zewnętrznych źródeł  wypracowaliśmy usługę inwestora zastępczego. W ramach tej usługi opracowujemy wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji następnie prowadzimy procedury wyboru wykonawcy w trybie udzielenia zamówienia publicznego oraz nadzorujemy proces inwestycyjny jako nadzór autorski lub inspektor nadzoru w oparciu o przepisy prawa budowlanego.