10 listopada 2022 roku weszły w życie regulacje Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: PZP), które znowelizowały art. 439 ust. 1 Ustawy PZP. Regulacje te wynikają z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ( Dz.U.2022.2185 z dnia 2022.10.26).
Nowelizacja ta wprowadziła obowiązek zawierania klauzul waloryzacyjnych we wszystkich umowach o zamówienie publiczne o ile, ich okres trwania przekracza 6 miesięcy (dotychczas obowiązek ten dotyczył umów zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy).
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający zobowiązany jest do wprowadzenia w umowie postanowień zawierających zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek Zamawiającego w tym zakresie jest bezwzględny. Oznacza to, że Zamawiający nie może obejść tego obowiązku, a jego obejście może spowodować naruszenie ustawy w zakresie art. 439 ust 1 PZP, co daje Wykonawcy na podstawie art. 505 ust. 1 w zw. z art. 513 pkt. 1 PZP prawo do wniesienia odwołania do Prezesa KIO.
Na co trzeba zwrócić uwagę to fakt, że obecnie jedyną przesłanką do wprowadzenia do umowy z Wykonawcą obowiązkowych klauzul waloryzacyjnych jest przesłanka terminu. Termin ten został określony jako ,,dłuższy niż 6 miesięcy”. Oznacza to, że musi występować przekroczenie tego terminu przez daną umowę, aby można był zastosować klauzule waloryzacyjne. Toteż w kontekście umów trwających równe 6 miesięcy, omawiane przepisy nie znajdują zastosowania.
Wymogi co do zakresu klauzuli waloryzacyjnej:
1. Określenie poziomu zmiany cen materiałów lub kosztów, którego przekroczenie zostanie uznane za podstawę do zwaloryzowania wynagrodzenia,
2. Termin początkowy – czyli termin, od którego Wykonawca może ubiegać się o waloryzację,
3. Sposoby ustalania zmiany wynagrodzenia,
4. Wskazanie konsekwencji wpływu zmian ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia wraz z określeniem okresów waloryzacji,
5. Określenie limitu dopuszczalnej zmiany wynagrodzenia.
Zamawiający! Zwróć uwagę na, to że:
– masz dowolność co do określenia sposobu naliczania poziomu zmiany ceny i jej wysokości.
– wskazując termin początkowy, powinieneś wyliczyć okres od rozpoczęcia realizacji umowy, po którym wzrasta realne ryzyko obniżenia wartości pieniądza czy też znacznego skoku cen.
– masz obowiązek wskazania w treści klauzuli waloryzacyjnej wskaźników mierzalności poziomu zmiany cen i kosztów